Bác sĩ Nguyễn Trọng Anh

Chỉ định mổ sớm trong trật khớp vai ra trước

Hầu hết trật khớp vai ra trước cấp được điều trị bảo tồn bằng nắn trật và bất động. Nhưng sau đây là một số chỉ định điều trị sớm bằng phẫu thuật.

 

download early_surgical_indication_for_acute_shoulder_dislocation.ppt(539,00KB)


� 2008 -2020  Bác sĩ Nguyễn Trọng Anh